Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 6

x logo amiltu!!!!!!!!! prosit
data: 24-Mar-2011    awtur: partitarju
Nawgura l-festa t-tajba ad unur il-padrun taghna San Girgor lill-Kercmin kollha. Nappella sabiex ilkoll nattendu ghal funzjonijiet tal-knisja fil-jiem tal-festa. Peress li hafna minnha ma nkunux nistghu nattendu ghal hafna mill-funzjonijiet tal-festa tas-Sokkors minhabba il-hafna impenji li ggib maghha l-festa esterna, ikun tajjeb li naghmlu mezz li nkunu prezenti ghall-funzjonijiet tal-festa ta' San Girgor.
data: 11-Mar-2011    awtur: Gregory
ghalkemm jien mil belt victoria wara 8 snin nghix go kercem ma niddejjaqx nghid li jien sirt kercmija. iktar u iktar ma niddejjaqx nghid ek meta nara lilkom (tal armar) tahdmu is sena kolla. wara kummidja bhal dik li tajtu nhar l erbgha li nimmaggina kellkom iktar minn prova wahda biex tellajtuha, il bierah ergajt rajtkom fit toroq izzarmaw l antarjoli minn pjazza orvieto u warra ftit hin ergajt rajtkom tarmaw pjazza san girgor. mamma mia inkrediblihidma m taqta qatt fl ebda zmien tas sena. j alla il bambin izomm idejh fuqhom u tkomplu taghtu ezempju lill ghaqdiet ohra. prosit mil-qalb. KERCMIJA
data: 06-Mar-2011    awtur: mir rabat residenti kercem
prosit kbira li kulhadd ghax ghamilna kummieda prima
data: 04-Mar-2011    awtur: harry
prosit kbira ta show karnivaleska li tajtu il bierah fi pjazza orvieto. fqajtu pjazza bid dahk. dominanti bas soltu. prosit f isem r rahal kollu ta kercem
data: 03-Mar-2011    awtur: KERCMI
ghaqda dominanti fl armar u fl-ghaqda ma xulxin. sena ta hidma u fl lulju johrog is sucess. KEEP IT UP!!!!!!!!
data: 26-Feb-2011    awtur: kercmi sal mewt
Prosit kbira lil Band San Girgor ghal programm impekkabli li tat fit-teatru Manoel nhar il-Hadd li ghadda. Avvenimenti bhal dawn jaghmluna kburin li ahna Kercmin!!!!!!!!!!!!!
data: 22-Feb-2011    awtur: Gregory Gauci
10,000 viżitatur.....Feedback mill-aqwa................ Grazzi lil kulhadd u VIVA Ż-ZEWĠ!!!!!!!!!!!
data: 18-Feb-2011    awtur: Dilettant tal-festa
Awguri lill-Banda San Girgor ghall-programm grandjuz ta' nhar il-hadd 20 ta' Frar fit-teatru Manoel. Dan ser ikompli jgholli l-isem tar-rahal taghna!!!!
data: 18-Feb-2011    awtur: Membru
Nifirhu lill-Ghaqda Muzikali San Girgor li l-gimgha d-diehla ser tkun impenjata bil-Programm grandjuz 'Spectacular Spectacular' fit-Teatru Manoel f'Malta! Awguri lil kumitat u l-Bandisti ghal din l-okkazjoni specjali!
data: 11-Feb-2011    awtur: Isfar u Blu

   Join us on facebook