Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 5

L-G─ŽID IT-TAJJEB LIL KULHADD!!
data: 24-Apr-2011    awtur: partitarju
Prosit lill-istatwarju Pawlu Aquilina tal-bicca xol mill-isbah li qed jamel fl-istatwa l-gdida. Ser ikollna sett appostli mill-aqwa!!!!
data: 18-Apr-2011    awtur: Membru
FESTA AQWA MIS SOLTU ZGUR SE NAGHMLU ZGUR. KERCEM KOLLU WARAJKOM !!!!!!!!!!!! PROSITF'ISEM IR-RAHAL KOLLU
data: 15-Apr-2011    awtur: kercmi sal mewt
Grazzi tad-donazzjonijiet fil-gabra b'risq il-festa ta' barra li saret mill-membri ta' kumitati diversi. L-ammont qabez l-EUR 1,700. Cifra sabiha li turi li ninsabu fir-rotta t-tajba sabiex niccelebraw festa mill-aqwa li tamlilna unur. Nawguraw li mmorru tajjeb fil-Fiera nhar l-1 ta' Mejju.
data: 12-Apr-2011    awtur: Inhobb il-festa
Qed toqrob il-festa!!!!!! Nappellaw lill kulhadd ghall-ghajnuna, ha nergaw namlu festa kbira li tixraq lir-rahal taghna. Viva z-Zewg!!!!!
data: 12-Apr-2011    awtur: Partitarju
Nixtieq narraf lill dawk kollha interessati fil-flokkijiet tal-briju. Ghal din is-sena l-ghaqda se tohrog sett ta' Flokkijiet bil-logo ta' 20 sena biex jibqa' infakkar dan iz-zmien. Il-flokkijiet ma humiex gearijiet izda T-shirts komuni. Hemm diversi ragunijiet ghaliex saru hekk u mhux gearijiet. Kull minn hu interessat inheggigkom jkellem lill xi membru mill-aktar fis possibli. Grazzi mill-qalb.
data: 06-Apr-2011    awtur: Kummisjoni Marci Brijuzi
veru li inthom qed tiehdu hsieb il fesa kollha? jekk veru prosit konvint li se tkun sucess din is sena
data: 03-Apr-2011    awtur: kercmi
xi flokkijiet ha taghmlu? gear jew t shirt?
data: 03-Apr-2011    awtur: partitarju
Nixtieq nifirhilkom ghal-Logo mill-isbah li nedejtu fl-okkazjoni tal-20 Anniversarju mit-twaqqif tal-Ghaqda tal-Armar. Prosit ukoll lill-artist is-Sur Manuel Farrugia.
data: 01-Apr-2011    awtur: Membru minn tal-bidu
Din is-sena l-Ghaqda ukoll se tiehu hsieb biex fl' anniversarju taghha zzanzan flokk iehor. Ghalhekk kull minn hu interessat jekk joghogbu jkellem lill xi membru tal-kumitat jew inkella jhalli messagg fuq FB. Grazzi hafna tal-fiducja li turu fil-ghaqda taghna. Ejjew flimkien halli ghal dawn l ahhar xhur li baqa naghtu... spinta tajba biex jkollna festa kif jixraq lilna l-Kercmin ad Unur il-Patruni taghna..
data: 26-Mar-2011    awtur: Owen Formosa

   Join us on facebook