Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 3

F'ismi u f'isem shabi tal-Kumitat tal-Ghaqda Armar Madonna tas-Sokkors nawgura l-Milied t-Tajjeb u Sena gdida mimlija gid u prosperita lill-benefatturi kollha tal-Ghaqda u lil poplu kollu Kercmi. Grazzi tal-appogg li urejtu mal-Ghaqda taghna
data: 23-Dec-2011    awtur: David Mizzi
bhal kull sena bhall dawn iz zminijiet nhalli messag ta apprezzament lil ghqda tal-armar tax xoghol siewi li tkun ghamlet matul is sena li tkun ha tispicca. nixtieq nghidilkom prosit kbira ta kull ma ghamiltu sew bhala festa , armar , attivitajiet ta fund raising, attivitajiet socjali, u hafna affaijiet ohra li hafna mill kercmin l anqas ikunu jafu bihom. prosit u awguri.
data: 16-Dec-2011    awtur: minn ta' KERCEM
rajt fuq face book li se taghmlu seminar dwar il presepji. prosit ghax ghalkemm ghaqda tal armar xorta wahda tifrxu fuq attivitajiet li tolqtu l gosti ta kulhadd. idea tajba eep it up
data: 29-Oct-2011    awtur: john parnis sliema
kont qed indur il websites tar rahal taghkom u ma stajtx ma nhalliix messag. prosit hafna dwar il presentation li ghamiltu fuq il- festi centinarji, tassew rakkont interessesanti u fid dettal, u anki ir rittratti tajbin hafna. amiltu ricerka tajba. b dan il- kliem ma nridx innaqqas il mertu tal websites l ohra, tal banda san girgor u u kercem gozo u kercem parish anzi prosit ukoll imma feature ta dan is sit jisboq fuq l ohrajn. prosit u awguri lill ghqda tal- armar u lill ghaqdiet l ohra
data: 22-Oct-2011    awtur: gozo
Nhar is-Sibt 12 ta Novembru il-kumissjoni Marci Brijuz se terga torganizza Pasta Night buffet gewwa l-Vinyard Restaurant fis-7.30 p.m. Prezz huwa ta Eu10 ghall-kbar u Eu6 ghat-tfal ta' taht 12 -il sena. Il-prezz jinkludi 3 tipi ta' ghagin differnti, dezerta u lotterija ma kull biljett tad-dhul. Il-prezenza taghkom hi aprezzata hafna ghalhekk inheggukom sabiex tattendu. Biljetti jinkisbu mill-bar 8 ta Lulju jew inkellha cemplu fuq 79604214 / 99289939. Nirringrazzjakom bil-quddiem
data: 12-Oct-2011    awtur: Owen Formosa
Din is-sena ser jerġa jkollna programm vast ta' armar li ser ikun qed jitkompla mis-snin preċedenti. Fost l-oħrajn ser issir l-għaxar statwa mis-sett tal-appostli (S. Ġakbu ż-Zgħir), ser isiru erba' alabradi oħra għal Pjazza San Girgor, jitkomplew il-pavaljuni ta' Triq Xuxa, jitkomplew il-bandalori ta' Pjazza Orvieto, bandalora ġdida għall-isqaq ta' maġenb il-knisja u induratura u dekorazzjoni fuq żewġ appostli oħra. Ma' dawn naturalment isir xogħol ta' manutenzjoni fuq armar eżistenti u fuq il-mixgħela ġenerali kif ukoll ser isir ukoll xi xogħol fuq il-planċier. Il-programm dwar ix-xogħol fuq l-armar dalwaqt jitħabbar f'iżjed dettal fuq dan is-sit stess.
data: 02-Oct-2011    awtur: Gregory Gauci
Id-direzzjoni tas-sit flimkien mal-kumitat ċentrali tal-għaqda jixtieq iwassal l-awgurji u jaqsam il-ferħ tiegħu mal-membru onorarju Michael Mizzi u s-sinjura tiegħu Ritienne għat-twelid ta' binhom Gianluca li seħħet nhar il-Ħamis 29 ta' Settembru. Filwaqt li nieħdu l-opportunita sabiex nwasslu l-apprezzament tagħna għal kontribut lejn l-għaqda li għal diversi snin tawna kemm Michael kif ukoll Ritienne, nawguraw futur ta' ħajja mill-isbaħ lill-familja Mizzi.
data: 02-Oct-2011    awtur: Direzzjoni tas-sit
x armar gdid ghandna ghal din sena?
data: 28-Sep-2011    awtur: partitarju kercmi
Adni kif rajt ir rivista ta l ghaqda taghkom u bqajt impresjonat. Nahseb l ebda ghaqda tal armar go malta ma tohrog rivista bhal taghkom. Prosit tassew. Keep it up!
data: 27-Aug-2011    awtur: Luqa
veru tidru kumitat maqud u tahdmu b hidma kontinwa. impresjonanti komplu sejrin ekk
data: 21-Aug-2011    awtur: nadur gozo

   Join us on facebook