Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 10

Il Kumitat nixtieq jirringrazzja lil dawk kollha li taw id donazzjoni taghhom fil Gabra. L ammont migbur ser jinghata aktar il quddiem peress li ghadhom dehlin aktar donazzjonijiet
data: 14-Nov-2010    awtur: David Mizzi
20 sena ta hidma!!!! prosit tal gieh kbir li tajtu lir rahal taghnakemm ilkom mqawwin. j alla issibu aktar apogg halli tkomplu tghallu l isem tar rahal taghna.
data: 03-Nov-2010    awtur: j. grech "kercem"
PROSIT kbira lil kumitat u artist ghad-disinn mil-isbah tal-pavaljuni l-godda ta xuxa. L-idea tal-pendenti iz-zghar, ija mil-isbah u se tikkomoda sew il-wisa differenti tat-triq. Qed naqra hawn rigward disgwiti bejn kumitati u knisja... nispera hu x'inhu d-disgwit, li ma ddumux biex tifthemu, u tiffokkaw il-hidma u attenzjoni taghkom lura al dak li tafu taghmlu l-aktar... L-Armar tal-Festa!!!! Tislijiet Hbieb.
data: 25-Oct-2010    awtur: Silvan Camilleri
L-ewwel nett nixtieq nghid prosit kbira lill ghaqda, Sett pavaljuni mill izbah ghal triq xuxa. It tieni net li hemm xi dizgwit bejn il-knisja parrokjali mal-kumitati tar-rahar, ( Banda kif ukoll Armar), l-importanti hi li in nies tar rahal jkunu jafu bic car kif inhi s siwazzjoni. U mhux jisimghu widna wahda. sa fejn naf jien l-ghaqdiet taghna dejjem ghal gid u biex issebhu l festi ta Kercem. L-ahwa nirrispettawhom lill dawn il guvintur li jaghmlu sieghat twal jiddiskutu proposti u progetti voluntarjament. grazzi keep it up Ghaqda tal-Armar.
data: 24-Oct-2010    awtur: Kercmi minn dejjem.
din is sena se taghmlu xi haga gdida ghal briju? ghalkemm isbah minn dik ilbandalora ma nafx x tistew taghmlu. imma l b' immaganizjoni taghkom cert li tiestew taghmlu xi haga ohra u tergew tissorprendu lil ghawdex kollu. keep it up u zommuna aktar aggornati
data: 24-Oct-2010    awtur: isfar u blu
Vera disinn sabih! Prosit lill-artist Joseph Cauchi u lill-Ghaqda tal-Armar li dejjem tahdem biex tkabbar il-Festa! Haqqkom kull tifhir u ghajnuna! Ir-rahal kburi bikom anke jekk ma kontux involuti fid-decizjonijiet drastici li ttiehdu dan l-ahhar dwar il-festa taghna, u lanqas tal-Banda - minkejja li inthom iz-zewg stakeholders ewlenin fl-organizzazzjoni taghha! Id-decizjoni ghad irid jirrispondi ghaliha min hadha!
data: 22-Oct-2010    awtur: Isfar u Blu
Prosit hafna tad-disinn tal-pavaljuni veru disinn sabih hekk ghandhom ikunu l-affarijiet id-disinn jinhareg u jintwera lil pubbliku, nappella lit-tmexxija tal-knisa parrokkjali taghna sabiex mill-aktar fis-possibli tiehu l-ezempju taghkom u tiprezenta d-disinn tal-antiporti li ser isiru fil-knisa mhux hadd ma jaf xejn ser issir jew dawn in-nies ma jaccetawx kritika. Prosit u keep it up!!!
data: 20-Oct-2010    awtur: Kercmi
Awguri lil habib taghna ALBERT li s-Sibt li ghadda inghaqad fi-sagrament taz-zwieg ma' martu Vivienne. Grazzi tal-kontribut siewi li tajt lill-ghaqda taghna ghal diversi snin. Il-kumitat ghandu izjed bzonn nies bhalek.!!!!! nixtiequ li fil-futur nergghu narawk attiv fostna.
data: 20-Oct-2010    awtur: GRAZZI u AWGURI ALBERT........
Prosit kbira lill-artist bravu Joseph Cauchi tad-disinn mill-isbah li fassal ghak pavaljuni l-godda. Ejja halli namlu sforz fklimkien biex naraw holma ohra ssir realta. VIVA Z_ZEWG!!!!
data: 20-Oct-2010    awtur: Membru
Nawgura lill-Ghaqda Muzikali San Girgor f'gheluq it 13-il sena mit-twelid taghha! Nifrah lil Kumitat, Bandisti u Membri ghas-successi miksuba f'dan iz-zmien relattivament qasir.
data: 18-Oct-2010    awtur: Happy Birthday lill-Ghaqda Muzikali S.Girgor

   Join us on facebook