Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 12

Il bar 8 ta Lulju qed jerga juri l loghob kollu tal football Taljan, Ingliz, u Champions League. Il bar ikun miftuh kuljum u nhar ta Hadd ikun hemm il gazzetti kollha ghal bejgh. narawkom
data: 01-Sep-2010    awtur: David Mizzi
keppmit up boys ................ nthom laghqda tal kercmin komplu sejrin ek
data: 27-Aug-2010    awtur: kercmi ghal dejem
Inheggeg lid-dilettanti kolla sabiex nhar il-Hamis u l-Gima itellow il-bnadar u jixelu l-arbli ghal festa liturgika tal-papa S. Girgor. VIVA Z-ZEWG!!!!!
data: 27-Aug-2010    awtur: Dilettant
Prosit hafna lill-amministrazzjoni tal-website, ghar-ritratti u ghall-informazzjoni aggornata. Site tal-livell gholi hafna!!!! Nawgura li nkomplu sejrin hekk u naggornaw b'mod regolari, biex permezz ta' dan inkomplu nippromwovu l-festa u l-armar sabih li qed naghmlu.
data: 27-Aug-2010    awtur: Gregory Gauci
Sezzjoni Ritratti giet 'Updated' Din is-sezzjoni tinkludi:- - Rittratti ta' l-Armar tal-Festa - Ritratti tal-Festa Madonna tas-Sokkors 2010 Grazzi, Ghaqda Armar Madonna tas-Sokkors.
data: 26-Aug-2010    awtur: Administrator
prosit hafna ta din il-website. Komplu ahdmu maghqudin halli insebbhu u inkabbru il-festa taghna ta Kercem!! Keep it up!!
data: 20-Aug-2010    awtur: kercmiq
Jien ukoll nawgura l-festa t-Tajba lill l-Arcipriet Dun Reuben, napprezzaw hafna li taghmel mal-Ghaqdiet taghna kemm tal-Banda u kemm ma tal-Armar, hekk ghandom ikunu l-KERCMIN li jhobbu lill-dan ir-rahal jghinu minghajr daqq tat-tombi. GRAZZI Reuben!!!
data: 19-Aug-2010    awtur: A. Grech
F'isem shabi nawgura l-festa t-tajba lill-arcipriet Dun Ruben Micallef fl-okkazjoni tal-festa tal-parrocca taz-Zebbug li huwa jmexxi, ddedikata lil Marija Assunta. Dun Ruben kien wiehed mill-fundaturi tal-ghaqda taghna u ghadu sal-gurnata tal-llum juri interess fil-hidma li nkunu qed inwettqu. Awguri u Grazzi!!!!
data: 18-Aug-2010    awtur: Gregory Gauci
prosit hafna tar-ritratti sbieh tal-armar u ta' din il-website organizzata. Nammira hafna l-armar sabih li ankon b'mod specjali il-bandalori u l-pavaljuni ferm elaborati. nawguralkom li tkomplu tohorgu izjed xoghol u armar ta' livell gholi.
data: 18-Aug-2010    awtur: Dilettant tal-armar
Nixtieq nawgura lilll-banda tar-rahal taghna, il-Banda San Girgor, ghall-programm li ser tesegwixxi fil-Floriana nhar il-Hamis 19 t'Awwissu fuq stedina tal-istess Kunsill Lokali tal-lokal. Grazzi kbira lill-membri u l-kumitat habrieki ta' din l-ghaqda kif ukoll lill-bandisti ghall-unur li qed tkomplu taghtu lir-rahal taghna, mhux biss f'irhula Ghawdxin izda anki f'Malta.
data: 18-Aug-2010    awtur: Membru

   Join us on facebook