Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 14

Grazzi :)
data: 06-Jul-2010    awtur: Chris Grech
Prosit hafna tal-website, il-festa it-tajba lil kulhadd specjalment lil-tal-Armar u tal-Banda.
data: 06-Jul-2010    awtur: Sandra Attard
Prosit hafna tal-website tal-armar u tal-banda l-ahjar zewg websites, keep it up!
data: 05-Jul-2010    awtur: Anthony Cassar
Prosit hafna tal-website, prosit Chris tax-xoghol li taghmel ghandek zewg websites tal-genn tal-Banda u issa tal-armar ghandek tkun kburi u ahna kburin bix-xoghol tieghek.
data: 03-Jul-2010    awtur: A.Cassar
prosiet tal web site ..zomuwa agornata
data: 03-Jul-2010    awtur: Anonymous
F'isem il-Kumitat nixtieq nuri l-apprezzament tieghi lil Webmaster Kris Grech u lil membru tal-Ghaqda Mario Tabone ghax xoghol kbir li ghamlu sabiex il-website taghna terga tinghata l-hajja. Fiz-zmenijiet moderni tal-lum, il-website zgur li hija l-aqwa mezz ta komunikazzjoni sabiex Ghaqda twassal l-informazzjoni lil poplu kollu. Mario u Kris.....keep it up!!!!
data: 03-Jul-2010    awtur: David Mizzi
Prosit ta' dan is-sit gdid! Kollna ilna nistennewh! Jidher li baqa xi xoghol iehor xi jsir fuqu - pero ma' jimpurtax kollox isir bil-mod. Veru zmien sabih biex hrigtuh on line. Zommuh aggornat u ninkuraggikom tkomplu ssebhu r-rahal taghna bl-armar sabih u uniku li ghandna. Viva l-Ghaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors!
data: 01-Jul-2010    awtur: JUL 087

   Join us on facebook