Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 8

F'isem il-kumitat tal-Ghaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors naghti il-kondoljanzi lil Raymond Azzopardi u lil familja tieghu kollha ghat-telfa tal-ghaziza taghhom RITA.
data: 24-Jan-2011    awtur: David Mizzi
DAN RAHAL TA KERCEM LI HABBEK MA JWARBEK GHAL HADD U MKIEN ! Ejja ha naghmlu festa aqwa minn tas sena l ohra. come on blues, daqt jasal iz zmien.
data: 20-Jan-2011    awtur: ippasjonat
Nawgura lil shabi kollha tac Centru sena gdida mill isbah. Jalla l Madonna ittina sena tajba f kull aspett tal hajja taghna
data: 31-Dec-2010    awtur: David Mizzi
l ewwel net prosit ta dan is sit aggornat. nixtieq nghid prosit lil din l ghaqda tax-xoghol li taghmel. fil-waqt li kulhadd igawdi dan il festi inthom bqajtu ghaddejjin.tidhol fuq il page tal attivitajiet tibqa impressjonat: lotterija,high tea, chill out party, ikla tal milied, party lejliet il milied, reciviment, party ghat tfal tar rahal. barra dan tibqghu tifhu il bar tac-centru u il mahzen dejjem ghaddej ukoll. u issa ha tirregalawlna kalendarju b poster mil isbah.veru ta minn japrezza din il hidma kolla.vera tibqa sorpriz bil hidma taghkom. j alla ommna tas sookors tibghat aktar zghazagh fis settur taghkom li jiswew midqlu deheb ghar rahal taghna. nazzrada nghid li bhalkom go kercem ma ssibx zgur. f ghoxrin sena qlibtu ir rahal ta taht fuq fil pozittiv.prosit ta kollox u awguri ghal sena ohra ta hidma bla waqfien. IMPRESSJONANTI.
data: 30-Dec-2010    awtur: impressjonat
Nawgura s-sena t-Tajba lill-Kercmin kollha dawk ta'rieda TAJBA u li JHOBBU VERU dak kollu li hu kercmi, GHAQDIET QUMU MINN HEMM U THALLUX LILL-HADDIEHOR JAGHDDI MINN FUQKHOM.
data: 30-Dec-2010    awtur: flectar non frangar (nahseb!!!)
Ikwotat mill kunsill-lokali nhar it-Tlieta 16 ta' Novembru: Milied L-Għaqda Armar Madonna tas-Sokkors bagħtu ittra lill-Kunsill fejn talbu biex jiddiskutu t-tizjin għall-Milied. Peress li m’għandniex fondi allokati għal dan il-għan, ser ikollna nirrifjutaw. Is-Sindku ta l-idea li ngibu xi sigra tal-Milied fejn il-Knisja jew f’xi post ieħor prominenti, sabiex jinħoloq spirtu ta’ Milied. Hux hekk gara?????????? Is-sigra hemm kienet imma taret mar-rih. Le Le niccajta l-ahwa kull ma kienet din is-sigra fl'immaginazzjoni ta' mohhna, trid timmagina illum il-gurnata u mhux kif jghidu 'TRID TARA BIEX TEMMEN!!!!!!" Awguri lill-kulhadd anke lil-Kunsilliera taghna ( dawk li telajna ahna) ghaliex le. Nisperaw li is-sena 2011 tkun aktar ta' successi b'rizultat pozittivi u mhux fil-gideb. Insomma minn jitwieled tond ma mmutx kwadru.
data: 29-Dec-2010    awtur: misthija ta' vera 2
min hu kontra l ghaqdiettar rahal m ghandniex x nambuh fil kunsill, kukkudrilli inthom
data: 26-Dec-2010    awtur: favur l ghaqdiet tar rahal
veru tad-dahk. il-kunsill lokali qed juri kemm mhux jappogja l ghaqdiet tar rahal. veru tad-dahk. imbad immur ihallas marc. araw il minuti tal kunsill lokali taghna, 11 ta mejju fuq gov.mt. tal misthija imbghad jigu fil festa u jejdulek prosit. nies ipokriti inthom. IPOKRITI!!!! insomma zmien li naghqdu dmirna jasl ukoll. messkom tishtu. duru ghawdex kollu u saqsu l ghaqdiet jekk jircivux ghajnuna mill kunsill. kolla jircievu zgur. il milied it tajjeb lil dawk kolla li jappogjaw l ghaqdiet volontarji taghna biss!!!!!
data: 26-Dec-2010    awtur: mwegga
Il-Kunsill Lokali messu jisthi !!! X'ghajnuna qed jghatu lill-ghaqdiet voluntiera ta' Kercem. XEJN ; apparti daqqiet ta' sieq u jghidluna f'wiccna li ahna ma jimpurtaniex minnkom ( ghall dan iz-zmien), imbghad meta jasal il-waqt nigu ahna warajkom. Dejjem hekk konna l-ewwel jien u it-tieni jien. Basta kemm inhobb ir-rahal u xi kultant fi-zmien il-festa jghidu ghandna bzonn inkabbru il-festa. Biex ha tkabbar il-festa bill-flus li niehdu mill-kunsill? Mela nies minn barra ir-rahal jaraw kif jaghmlu biex nigru aktar fondi fl'attivitajiet u il-kunsill Lokali ta' KERCEM jara kif ha jaqtaghna l-barra. Ara vera inhobbu ir-rahal ahna. Mhux hekk l-importanti li niddru x qed naghmlu fic-centru civiku u fil-gnien. Dak l'importanti ghalina u xejn aktar. Tajba din ukoll il-kunsill ihallas marc f'Santa Lucia. Din l'idea ta' min hi? Mela nahseb nistghu inserhu mohhna ghal-baned milli jidher, ma ghandiex bzonn flus biex inhallsu. Kollox f'idejn il-kunsill li jaf x inhu jaghmel ......!!!!!!! Imma insomma id-daqqa ta' kulhadd tasal.
data: 24-Dec-2010    awtur: misthija ta' veru
nixtieq nawgura milied hieni u is sena it tajba lil membri tal armar li huma kolla hbieb tieghi u lill kull minn jaghti ghajnuna u jappogja lil din l-ghaqda dinamika. AWGURI!!
data: 23-Dec-2010    awtur: partitarju

   Join us on facebook